Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

 

 

                                                                                                                Chojnów,   dnia  11.05.2009 r.

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

            Na podstawie art. 8 i 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),  Burmistrz Miasta Chojnowa podaje do publicznej wiadomości informację                     o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego mgr inż. Janusza Mikołajczyk, reprezentującego Urząd Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie ciągu pieszego wzdłuż rzeki Skory wraz z terenami rekreacyjnymi na odcinku od         ul. Wolności do ul. Legnickiej w Chojnowie".

 

         Wnioski i uwagi w sprawie planowanego przedsięwzięcia, dla którego został złożony wniosek, można składać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego pl. Zamkowy 1, (pokój 12, II piętro, tel. 076 8186 680 wew. 110, poniedziałek-czwartek w godz. 730 - 1530 i w piątek w godz. 800 - 1600)      w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

           

Z up. Burmistrz

Sekretarz Miasta

mgr Brygida Mytkowska

 

 

 

 

 

 

 

                     Chojnów,   dnia  12.05.2009 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

o wszczęciu postępowania i wystąpienie do organów współdziałających

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98  poz. 1071 z późn. zm.).

 

                                                           Z a w i a d a m i a m

że zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.):

1. Na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego mgr inż. Janusza Mikołajczyk, reprezentującego Urząd Miejski w Chojnowie, pl. Zamkowy 1, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie ciągu pieszego wzdłuż rzeki Skory wraz z terenami rekreacyjnymi na odcinku od  ul. Wolności do ul. Legnickiej w Chojnowie" (Promenada).

2.  Przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

3. Przedmiotem decyzji jest określenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu ciągu pieszego wzdłuż rzeki Skory.

4.  Organem właściwym w sprawie jest Burmistrz Miasta Chojnowa a organami uzgadniającymi są;

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, którego zadania na podstawie art. 156 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) wykonuje Starosta Powiatu Legnickiego,

-  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Legnicy.       

5. Dokumenty dot. w/w.  postępowania będą wyłożone do wglądu, w Wydziale Gospodarki Gruntami                i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnowie (pokój 12, II piętro, tel. 076 8186 680 wew. 110, poniedziałek-czwartek w godz. 730 - 1530   i w piątek w godz. 800 - 1600).

 

6. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa       w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości   tj. od 14 maja 2009 r. do 5 czerwca 2009r.

 

7. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Chojnowa. Uwagi   i wnioski złożone po upływie terminu wymienionego w pkt 6 zawiadomienia pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

8.  Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

 • zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnowie,
 • wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń tut. urzędu,
 • ogłoszenie informacji poprzez obwieszczenie na terenie planowanego przedsięwzięcia tj. na nieruchomościach wzdłuż planowanej promenady.

   

   

  Z up. Burmistrz

  Sekretarz Miasta

  mgr Brygida Mytkowska

   

   

  Otrzymują:

  1.Wnioskodawca

  2. Strony postępowania (wg wykazu pozostającego w aktach sprawy) poprzez obwieszczenie.

  3. a/a.

 • Chojnów, dnia 28.05.2009 r.

   

   

   

  POSTANOWIENIE

   

  Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 51 ust. 2  ustawy z dnia       27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) zgodnie z art. 153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

   

  POSTANAWIAM

  odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu i przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  pn. „Zagospodarowanie ciągu pieszego wzdłuż rzeki Skory wraz z terenami rekreacyjnymi na odcinku od ul. Wolności do ul. Legnickiej w Chojnowie".

   

  UZASADNIENIE

  Na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego mgr inż. Janusza Mikołajczyk, reprezentującego Urząd Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie ciągu pieszego wzdłuż rzeki Skory wraz z terenami rekreacyjnymi na odcinku od ul. Wolności do ul. Legnickiej w Chojnowie".

              W toku postępowania zwrócono się o opinię do Starosty Legnickiego (pismo nr GR 7625-2/09 z dnia 
  11.05.2009 r.) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (pismo nr GR 7625-2/09   z dnia 11.05.2009 r.)
  w sprawie potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego zakresu dla przedmiotowej inwestycji.
  W odpowiedzi Starosta Legnicki (pismo nr RS. 7633/7/09        z dnia 20.05.2009 r.) i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (pismo nr ZNS-710-1-14/3801/09     z dnia 25.05.2009 r.) postanowili stwierdzić brak obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

  Biorąc powyższe pod uwagę oraz zaświadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o braku wpływu przedmiotowej inwestycji na obszary NATURA 2000 (nr RDOŚ-02-WPN-6638/F-378/09/djb), jak również to, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zagrożenia dla środowiska  p o s t a n a w i a m orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

   

  POUCZENIE

                          Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. 

   

   

     BURMISTRZ

          -//-

  mgr Jan Serkies

   

  Otrzymują :

  1.    Wnioskodawca.

  2.    Strony postępowania (wg wykazu pozostającego w aktach sprawy) poprzez obwieszczenie.

  3.    GR- a/a.

   

   

   

   

   

   

   

  Chojnów, dnia 16.06.2009 r.

   

   

  OBWIESZCZENIE

   

              Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,      z późn. zm.)

  zawiadamiam

  że w dniu 15.06.2009 r. została wydana decyzja nr GR 7625-2/09 umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na  realizację   przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie ciągu pieszego wzdłuż rzeki Skory wraz z terenami rekreacyjnymi na odcinku od ul. Wolności do ul. Legnickiej w Chojnowie".

   

  1. Decyzja została wydana dla Naczelnika  Wydziału Rozwoju Gospodarczego   Urzędu Miejskiego w Chojnowie.

  2. Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Burmistrza Miasta Chojnowa,             pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

   

  W związku z powyższym informuję, iż strony mają możliwość zapoznania się   z aktami sprawy, w Wydziale Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnowie pl. Zamkowy 1 (pokój 12, II piętro, tel. 076 8186 680 wew. 110 w godz. 730 - 1530. ) 

   

   

  Strony postępowania:

  1. Wnioskodawca - mgr inż. Janusz Mikołajczyk w/m.

  2. Strony postępowania /poprzez obwieszczenie/.

  3. Starosta Powiatu Legnickiego, Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica.

  4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Mickiewicza 36, 59-220 Legnica

  5. a/a.

   

                                                                        

   

   

   

   

   

                                                                                                                                                                     Chojnów,  dnia  15.06.2009 r.

   

   

  Decyzja

  o umorzeniu postępowania

   

                            Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zgodnie z art. 71 ust.1 ustawy   z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz art. 104 kpa, po rozpatrzeniu wniosku Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego mgr inż. Janusza Mikołajczyk, reprezentującego Urząd Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1 w sprawie wydania decyzji                 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie ciągu pieszego wzdłuż rzeki Skory wraz z terenami rekreacyjnymi na odcinku od ul. Wolności do                   ul. Legnickiej w Chojnowie" po zasięgnięciu opinii Starosty Powiatowego w Legnicy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

  umarzam

  postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia                    pn. „Zagospodarowanie ciągu pieszego wzdłuż rzeki Skory wraz z terenami rekreacyjnymi na odcinku od ul. Wolności do ul. Legnickiej w Chojnowie".

  UZASADNIENIE

  Na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego mgr inż. Janusza Mikołajczyk, reprezentującego Urząd Miejski w Chojnowie, pl. Zamkowy 1 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie ciągu pieszego wzdłuż rzeki Skory wraz         z terenami rekreacyjnymi na odcinku od ul. Wolności do ul. Legnickiej w Chojnowie".

  Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych                    o dokumentach, prowadzonym przez Wydział Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1, pok. nr 12.

  Termin składania uwag i wniosków wyniósł 21 dni, tj. od dnia 16 maja 2009 r. do 5 czerwca  2009 r. W tym terminie nie wpłynęły wnioski i uwagi.

                      Ponadto w przeprowadzonym postępowaniu, organ zapewnił możliwość udziału społeczeństwa poprzez podanie do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  w Chojnowie, na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu i w miejscu realizacji inwestycji zawiadomienia o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających.

  Przed wydaniem przedmiotowej decyzji zwrócono się do Starosty Legnickiego oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy o opinię w sprawie potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego zakresu. W odpowiedzi Starosta Legnicki (pismo nr RS. 7633/7/09 z dn. 20.05.2009 r.) uznał za zbędne sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (pismo nr ZNS-710-1-14/3801/09 z dn. 25.05.2009 r.) postanowił stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

   

  -2-

  Dnia 12 maja 2009 r. organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                          o zaświadczenie w sprawie wpływu  powyższego projektu na obszar Natura 2000.  

  W odpowiedzi Regionalny Dyrektor po zbadaniu wniosku dotyczącego „Zagospodarowania ciągu pieszego wzdłuż rzeki Skory wraz z terenami rekreacyjnymi na odcinku od ul. Wolności do   ul. Legnickiej w Chojnowie" oświadczył, że projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar Natura 2000, ponieważ planowane przedsięwzięcie w całości znajduje się poza jego granicami,       w tym poza potencjalnymi obszarami Natura 2000 (najbliżej położony obszar - Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 „Bory Dolnośląskie" znajduje się w odległości około 7 km), a z uwagi na charakter przedsięwzięcia oraz lokalizację w terenie zurbanizowanym, zasięg jego oddziaływania będzie ograniczony do najbliższego otoczenia inwestycji.

  Na podstawie powyższych opinii dnia 28 maja 2009 r. burmistrz postanowił odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu i przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

  Kwalifikowanie do kategorii przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, odbywa się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań, związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).   

  W toku postępowania administracyjnego ustalono, że określona we wniosku inwestycja nie została wymieniona w powyższych aktach prawnych.

  Na podstawie powyższego należało orzec, iż w przypadku przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie ciągu pieszego wzdłuż rzeki Skory wraz z terenami rekreacyjnymi na odcinku od ul. Wolności do ul. Legnickiej w Chojnowie", przepisy ustawy nie wymagają sporządzenia raportu i przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

  Konsekwencją ustalenia w toku postępowania okoliczności, iż niniejsze postępowanie dotyczy sprawy, która nie podlega rozstrzygnięciu co do jej istoty przez organ administracyjny jest wydanie decyzji o umorzeniu postępowania.

              W tym stanie rzeczy należy orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

  POUCZENIE

  Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chojnowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

   

   

  Otrzymują:

  1. Wnioskodawca - mgr inż. Janusz Mikołajczyk w/m.

  2. Strony postępowania /poprzez obwieszczenie/.

  3. Starosta Powiatu Legnickiego, Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica.

  4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Mickiewicza 36, 59-220 Legnica

  5. a/a.

   

  serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie