Wygląda dobrze
To pole jest wymagane
Polski Ład i inwestycje w Chojnowie

Blisko 18 000 000 zł Miasto Chojnów otrzymało z trzech naborów z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. Dzięki tym funduszom od początku roku realizowanych jest wiele inwestycji. Na początku 2022 roku Samorząd Chojnowa otrzymał pierwszą promesę w kwocie 4 446 000 złotych – Miasto złożyło wnioski w ramach trzech naborów Polskiego Ładu, aby zrealizować liczne inwestycje, które poprawią jakość życia mieszkańców. To przede wszystkim inwestycje infrastrukturalne m.in. modernizacja dróg, budowa oświetlenia – mówi Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies. W drugiej edycji Miasto otrzymało 10 400 000 zł, w trzeciej – edycji PGR (Państwowe Gospodarstwa Rolne) dotacja wyniosła 2.989.000,00 zł. Druga i trzecia promesa zostały przeznaczone na realizację instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 490.000,00 zł, przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Goliszowie 10 400 000 zł oraz budowę sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej 2.499.000,00 zł. Pierwsze dofinansowanie dotyczyło inwestycji drogowych. 7 marca br. Miasto podpisało umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ulic Sikorskiego, Bohaterów Powstania Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Chojnowie". Wykonawcą zadania została firma BUDROMOS J.T. Bieńkowscy sp. j. z Legnicy. Wartość umowy wyniosła 4.931.126,38 zł. Na ulicach Sikorskiego i Bohaterów Powstania Warszawskiego wybudowano parkingi oraz chodniki wraz z wykonaniem sieci oświetlenia ulicznego i przykanalików kanalizacji deszczowej. Na ulicach Królowej Jadwigi i ulicy Stanisława Konarskiego przebudowano chodnik oraz zatoki postojowe w pasie drogowym, wykonano budowę instalacji kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia, przebudowę istniejącego zjazdu z drogi gminnej oraz budowę parkingu. Przebudowano ulice Andersa i ulicę Gen. Maczka w zakresie zmiany nawierzchni dróg oraz przykanalików kanalizacji deszczowej. Budowa parkingu przy ul. Kilińskiego objęła także przebudowę zjazdu na drogę gminną, budowę chodników, remont nawierzchni istniejących chodników i komunikacji wewnętrznej, przebudowę instalacji kanalizacji deszczowej oraz wykonanie instalacji oświetlenia, rozbiórkę części istniejących utwardzeń. Inwestycje drogowe zostały zakończone w listopadzie. Obecnie trwają prace związane z realizacją pozostałych inwestycji. Przeprowadzono postępowanie w formie zapytania ofertowego na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie – etap II. W związku z otrzymaną promesą wstępną na dofinansowanie z Programu Polski Ład w wysokości 10.400.000 zł zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano – Remontowe „BUDREM” Piotr Hodowany z siedzibą w Kruszynie – wartość umowy wynosi: 61.500 zł. Program funkcjonalno - użytkowy został opracowany i obecnie przygotowywana jest procedura ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia. W ramach kolejnego zadania opracowano dokumentacje projektowo – kosztorysową oraz uzyskano w zaświadczenie o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę sieci wodociągowej z pompownią wody na ul. Leśnej i Wrzosowej. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy. 30 listopada dokonano wyboru wykonawcy firmę My Wave Ewelina Matuszkiewicz z siedzibą w Mrozowie.

(szerokość: 750 / wysokość: 470)(szerokość: 750 / wysokość: 397)(szerokość: 750 / wysokość: 405)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie