Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Przebudowa ulic Sikorskiego, Boh. Powst. Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego

 

Największą inwestycją 2022 roku była „Przebudowa ulic Sikorskiego, Boh. Powst. Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Chojnowie”

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało ogłoszone w styczniu, w ramach prowadzonego postępowania złożona została 1 oferta. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w lutym.  Umowa z Wykonawcą firmą BUDROMOS J.T. Bieńkowscy Sp. J. z Legnicy została zawarta w dniu 07.03.2022 r. Wartość umowy 4.915.126,38  zł.

Gmina Miejska Chojnów  otrzymała promesę inwestycyjną z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wys. 4.446.000,00 zł. 

W październiku został zawarty aneks do umowy w związku z robotami dodatkowymi na kwotę 15.893,19 zł. Tym samym wartość zadania zwiększyła się do kwoty 4.931.019,57 zł.

 

Inwestycja obejmowała następujące zadania.

Zadanie nr 1: Przebudowa ulicy Sikorskiego i ulicy Bohaterów Powstania Warszawskiego wraz z budową parkingów i chodników oraz wykonaniem sieci oświetlenia ulicznego i przykanalików kanalizacji deszczowej w Chojnowie, obręb 0006, jedn. ewid. 020901_1 Chojnów, dz. nr 295/1, 219/12, 219/9, 288, 287/4, 287/3, 287/2, 289/4, 219/14, 254, 219/10, 219/11, 221, 219/15. 

Wartość zadania 1.909.078,76 zł.

Zadanie nr 2:  Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi i ulicy S. Konarskiego wraz z budową chodnika oraz zatoki postojowej w pasie drogowym, budowa instalacji kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia, przebudowa istniejącego zjazdu z drogi gminnej oraz budowa parkingu obejmującej 10 nowych miejsc parkingowych, obręb 0004, jedn. ewid. 020901_1 Chojnów, dz. nr 304/3, 304/9, 305, 311/7, 313, 439.

Wartość zadania po zawartym aneksie 870.661,80  zł.

Zadanie nr 3: Przebudowa ulicy Andersa i ulicy Gen. Maczka w zakresie zmiany nawierzchni dróg o łącznej długości 200 m oraz budowa przykanalików kanalizacji deszczowej, obręb 0006, jedn. ewid. 020901_1 Chojnów, dz. nr 295/29, 295,2, 141/8, 142/20. 

Wartość zadania 650.241,54 zł.

Zadanie nr 4: Budowa parkingu przy ul. Kilińskiego (30 miejsc parkingowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), przebudowa zjazdu na drogę gminną (dz. nr 59), budowa chodników, remont nawierzchni istniejących chodników i komunikacji wewnętrznej, przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej oraz wykonanie instalacji oświetlenia, rozbiórka części istniejących utwardzeń, obręb 0006, jedn. ewid. 020901_1 Chojnów, dz. 37/3, 59.         

Wartość zadania 1.501.037,47 zł.

Polski Ład i inwestycje w mieście

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie