Inwestycje miejskie w latach 2010 - 2015

 

Inwestycje 2010

 

1.      Remont Baszty Tkaczy – Etap I (środki własne + dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

2.      Budowa międzyszkolnego basenu krytego przy SP 4 – (2008 – 2010) (środki własne + dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

3.      Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej i odgromowej w Gimnazjum nr 1 (środki własne)

4.      Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Legnickiej (środki własne + dofinansowanie z WFOŚiGW)

5.      Budowa nawierzchni ulicy Bohaterów Powstania Warszawskiego (środki własne)

 

Inwestycje 2011

 

1.      Adaptacja Domu Schrama (środki własne + dofinansowanie w ramach RPO WD 2007-2013)

2.      Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Zielonej (środki własne)

3.      Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w ul. Słonecznej (środki własne + dofinansowanie z WFOŚiGW)

4.      Budowa przyłącza gazu składowiskowego na wysypisku w Białej (środki własne + dofinansowanie z WFOŚiGW)

 

Inwestycje 2012

 

1.      Rewaloryzacja/rewitalizacja obszaru Rynku miejskiego obejmująca zakresem: wymianę nawierzchni ulic i chodników, budowę fontanny, realizację elementów małej architektury i modernizacje oświetlenia ulicznego w Chojnowie, w ulicach Rynek, Grottgera, Legnicka, ks. Ściegiennego (I ETAP). Inwestycja rozpoczęta w 2010 r. (środki własne + dofinansowanie w ramach RPO WD 2007-2013)

2.      Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie projektowanego osiedla domów jednorodzinnych w Chojnowie przy ul. Łużyckiej i ul. Legnickiej (środki własne + dofinansowanie z WFOŚiGW)

3.      Rozbudowa cmentarza komunalnego – kontynuacja (środki własne)

5.      Remont pokrycia dachu budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Krasickiego w Chojnowie (środki własne)

6.      Modernizacja instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej oraz wody do potrzeb ppoż. w budynkach Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie (środki własne)

7.      Wykonanie, transport i montaż pomnika Tkacza (odlew w brązie) w fontannie na Rynku (środki własne)

 

Inwestycje 2013

 

1.      Remont sieci wodociągowej w ul. Lubińskiej w Chojnowie (środki własne + dofinansowanie z WFOŚiGW)

2.      Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Krótkiej (środki własne + dofinansowanie z WFOŚiGW)

3.      Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od stacji uzdatniania wody przy ul. Bielawskiej do ul. Chmielnej (środki własne + dofinansowanie z WFOŚiGW)

4.      Budowa nawierzchni ulicy Bielawskiej od ul. Bolesławieckiej do ul. Dąbrowskiego wraz z oświetleniem drogowym (środki własne)

5.      Docieplenie elewacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Krasickiego (środki własne)

6.      Prace konserwatorsko-remontowe wnętrza Baszty Tkaczy – etap II (środki własne + dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego + dofinansowanie z UM WD)

7.      Budowa dróg w ulicach: M. Konopnickiej i E. Orzeszkowej (środki własne)

8.      Wykonanie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Projektu Rządowego „Radosna Szkoła" (środki własne + dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej)

9.      Modernizacja ciągów pieszych: alejki na cmentarzu komunalnym (środki własne)

10.  Budowa zespołu zatok parkingowych przy ul. Sikorskiego (środki własne)

11.  Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Małachowskiego 7 – rozpoczęcie inwestycji (środki własne + dofinansowanie w ramach RPO WD 2007-2013)

 

Inwestycje 2014

 

1.      Budowa nawierzchni ulicy Krótkiej w Chojnowie oraz wymiana nawierzchni chodników w ulicach Wojska Polskiego i Szpitalnej w Chojnowie (środki własne)

2.      Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Skora w KM 11+249 w Chojnowie (środki własne)

3.      Modernizacja sali gimnastycznej  i adaptacja części pomieszczeń na szatnie w  Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie – inwestycja dofinansowana (środki własne + dofinansowanie z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej i z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)

4.      Rewaloryzacja terenów zielonych przy ulicy Kilińskiego w Chojnowie („Morskie Oko") (środki własne)

5.      Budowa linii energetycznych n/n z punktami oświetlenia ulicznego w ulicach: Bielawska-Solskiego, Samorządowa (aleja lipowa), Kilińskiego (Park Piastowski – aleja główna), Parkowa (droga dojazdowa do kompleksu garaży) w Chojnowie oraz wymiana słupów oświetleniowych w ul. Kilińskiego oraz w ul. Maczka – Łokietka (środki własne)

6.      Budowa obiektu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska w Chojnowie – inwestycja dofinansowana (środki własne + dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)

7.      Przebudowa ulicy Brzozowej i ulicy Racławickiej jako ciągów pieszo-jezdnych w ramach połączenia układu komunikacyjnego pieszego z nowo budowaną kładką nad rzeką  Skorą w Chojnowie (środki własne)

8.      Wykonanie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w ramach Projektu Rządowego „Radosna Szkoła" (środki własne + dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej)

 

Inwestycje 2015

 

1.      Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Małachowskiego 7 - inwestycja rozpoczęta w 2013 r. (środki własne + dofinansowanie w ramach RPO WD 2007-2013)

2.      Zagospodarowanie wnętrza kwartału w rejonie ulic: Kolejowa, Witosa, Kościuszki i Pl. Dworcowy (środki własne)

3.      Modernizacja pokrycie dachu budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Wojska Polskiego (środki własne)

4.      Budowa siłowni terenowej Street Workout Park przy ul. Kilińskiego w sąsiedztwie „Orlika"  (środki własne)

5.      Budowa systemu nawadniania płyty boiska piłkarskiego ze zraszaczami wynurzalnymi z podłączeniem do studni głębinowej na stadionie miejskim (środki własne)

6.      Wymiana i dobudowa wewnętrznej instalacji p.poż w budynku Gimnazjum nr.2  (środki własne)

7.      Budowa budynku żłobka miejskiego przy ul. Sikorskiego 20 wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną. (środki własne + dofinansowanie w ramach projektu rządowego „Maluch – edycja 2015".

8.      Zakupienie i montaż wyposażenia sali widowiskowo-kinowej w budynku MOKSiR – sprzęt kina 3D (środki własne)

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie