Aktualnie w mieście realizuje się następujące inwestycje:


2017-2018


Inwestycje w toku:


* Budowa parkingu z odwodnieniem przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji.


* Remont boiska wielofunkcyjnego przy Stadionie Miejskim w Chojnowie.


* W ramach budżetu obywatelskiego budowa ogrodu zabaw przy ul. Gen. St. Maczka.


Inwestycje przewidziane do wykonania do końca 2017 roku:


* Budowa oświetlenia Parku Śródmiejskiego w ramach zadania: Prace konserwatorskie w

obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego ogłoszono przetarg nieograniczony. W dniu

21.09.2017 r.  wpłynęło 6 ofert.


* Budowa oświetlenia drogowego w ulicach Słowiańska i Drzymały-Chopina. Ogłoszono przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert w dniu 27.09.2017 r.


*Modernizacja dachu budynku Gimnazjum nr 1. W przetargu nieograniczonym ogłoszonym w czerwcu 2017 r. nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 25.09.2017 r. przeprowadzono negocjacje w trybie z wolnej ręki" z wybranym Wykonawcą. W dniu 28.09.2017 r. podpisana będzie umowa na roboty budowlane.


*Wymiana okien na parterze i I piętrze budynku Biblioteki Miejskiej. W dniu 25.09.2017 r. wysłane  zostały do pięciu Wykonawców zaproszenia do złożenia ofert.


Inwestycje, przewidziane do rozpoczęcia w roku bieżącym i zakończenia w roku 2018:


*Budowa chodnika przy ul. Kraszewskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328


*Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Kraszewskiego.


*Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów  jednorodzinnych przy ul Reymonta i Ogrodowej.


*Budowa ul. Reymonta wraz z oświetleniem ulicznym I etap.


*Modernizacja dachu budynku obsługi Cmentarza Komunalnego w Chojnowie oraz grobowca rodziny Pospiszyl.


*Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora w ciągu ulicy Matejki.

 

     

     

    serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie