Aktualności

Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie

20 marca zawarto umowę z firmą P&D Przemysław Drabik z Brzegu Dolnego na realizację zadania pn. Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie. Zadanie będzie obejmowało, w szczególności wykonanie ścieżek parkowych oraz budowę małej architektury tj. ławki, kosze na odpady oraz tablice informacyjne z siedziskami, zamontowane zostanie poidełko dla ptaków. W ramach umowy zostaną wykonane prace pielęgnacyjne w obrębie istniejącej zieleni oraz zastępcze nasadzenia drzew tj. lipy drobnolistne, dęby szypułkowe i buki pospolite. W parku zostaną nasadzone byliny m.in. liliowce, irysy, bergenie oraz hosty.

2023-03-23 08:21

Budowa oświetlenia ulicznego

16 marca zawarto umowę na budowę oświetlenia ulicznego w Chojnowie. Wykonawcą zadania będzie Konsorcjum firm: Firma Maciuś Artur Guściora z siedzibą w Goliszowie oraz FHU Świetlik Krzysztof Marciniszyn z siedzibą w Chojnowie. Zadanie będzie obejmowało budowę oświetlenia przy ulicach Pogodnej, Radosnej, Miłej, Leśnej, Tulipanowej i Różanej.

2023-03-20 11:16

Inwestycje 2022

Na początku roku rozpoczęte zostały roboty budowlane obejmujące przebudowę istniejącego zbiornika na komorę tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego na terenie oczyszczalni ścieków w Goliszowie w ramach zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków”. Umowę zawarto 10.12.2021 r. z Wykonawcą firmą Hydrowodkan Sp. z o.o. z Poznania. Wartość zadania 1.290.746,38 zł. Roboty budowlane odebrano i zakończono w lipcu. Zadanie zostało sfinansowane w wys. 300.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w miejscowościach, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej oraz w wys. 450.000,00 zł, ze środków pierwszego naboru wniosków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
23 czerwca dokonano odbioru końcowego budowy oświetlenia na ul. Paderewskiego. W ramach realizacji zadania wymienionych zostało 20 kompletów lamp oświetleniowych z oprawami LED wraz z linią zasilającą oraz została zamontowana rozdzielnica zasilana nową linią kablową. Zakres zadania obejmował doświetlenie 5 przejść dla pieszych.
Koszt robót budowlanych to blisko 120 tys. złotych.
Gmina Miejska Chojnów otrzymała pomoc finansową z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w formie dotacji celowej stanowiącą 75% wartości zadania tj. 89.929,00 zł na projekt pn. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia drogowego wraz z rozbiórką istniejącego oświetlenia w ul. Paderewskiego w Chojnowie”.

Największą inwestycją 2022 roku była „Przebudowa ulic Sikorskiego, Boh. Powst. Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Chojnowie”
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało ogłoszone w styczniu, Umowa z Wykonawcą 07.03.2022 r. Wartość umowy 4.915.126,38 zł. Gmina Miejska Chojnów otrzymała promesę inwestycyjną z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wys. 4.446.000,00 zł. W październiku został zawarty aneks do umowy w związku z robotami dodatkowymi na kwotę 15.893,19 zł. Tym samym wartość zadania zwiększyła się do kwoty 4.931.019,57 zł.
Inwestycja obejmowała następujące zadania.
Zadanie nr 1: Przebudowa ulicy Sikorskiego i ulicy Bohaterów Powstania Warszawskiego wraz z budową parkingów i chodników oraz wykonaniem sieci oświetlenia ulicznego i przykanalików kanalizacji deszczowej. Wartość zadania 1.909.078,76 złotych
Zadanie nr 2: Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi i ulicy S. Konarskiego wraz z budową chodnika oraz zatoki postojowej w pasie drogowym, budowa instalacji kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia, przebudowa istniejącego zjazdu z drogi gminnej oraz budowa parkingu obejmującej 10 nowych miejsc parkingowych. Wartość zadania po zawartym aneksie 870.661,80 złotych.

Zadanie nr 3: Przebudowa ulicy Andersa i ulicy Gen. Maczka w zakresie zmiany nawierzchni dróg o łącznej długości 200 m oraz budowa przykanalików kanalizacji deszczowej. Wartość zadania 650.241,54 zł.

Zadanie nr 4: Budowa parkingu przy ul. Kilińskiego (30 miejsc parkingowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), przebudowa zjazdu na drogę gminną, budowa chodników, remont nawierzchni istniejących chodników i komunikacji wewnętrznej, przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej oraz wykonanie instalacji oświetlenia, rozbiórka części istniejących utwardzeń. Wartość zadania 1.501.037,47 zł.


W sierpniu rozpoczęto przebudowę ul. Jerzmanowickiej w Chojnowie. Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni na odcinku ponad 460 m, zjazdów, chodników oraz budowę nowego oświetlenia. Wartość zadania 1.742.910,00 zł. Zadanie dofinansowane w 80% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dotacja w wysokości 1.423.828,32 zł.

W październiku przeprowadzono prace obejmujące odnowienie pomnika grobu ks. Adama Łańcuckiego. Czyszczenie nawierzchni pomnika zostało wykonane przez firmę Polers. Dodatkowo odnowiono litery na tablicy nagrobkowej oraz pracownicy zatrudnienie na pracach interwencyjnych ułożyli kostkę przed grobem. Koszty poniesione przez Gminę Miejską Chojnów wynoszą blisko 5.000,00 zł.

W listopadzie zrealizowano zadanie obejmujące dostawę oraz montaż masztu flagowego o wysokości 6 metrów, 2-segmentowego aluminiowego (srebrny – anoda), z zamkiem i windtrackerem, linką wewnątrz masztu, maskownicą wspornika zawiasowego, kopułką solarna LED oraz kosztami montażu w fundamencie betonowym i transportu wraz z flagą poliestrową poziomą Polski. Wartość umowy 9.800,64 zł. Pozyskano dofinansowanie w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” w wys. 8.000,00 zł. Maszt został zamontowany przy Liceum Ogólnokształcącym.

W listopadzie, w ramach działań związanych z oszczędnością energii, zrealizowano dostawę i montaż 77 szt. żarówek LED o mocy 35W z redukcją mocy o 35% montowane w kinkietach i oprawach parkowych na ul. Rynek, ul. Ściegiennego, ul. Rejtana, Grottgera oraz teren basenu Miejskiego oraz 4 szt. opraw LEG o mocy 50 W z redukcją mocy o 35% na słupach przy Basenie Miejskim. Wartość umowy 37.890,00 zł.

W listopadzie rozpoczęto prace budowlane pn.” Remont podłóg w pomieszczeniach nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie” Wartość umowy 159.777,00 zł brutto. Zadanie będzie realizowane do 30.04.2023 r.
Dokumentacja projektowa:
1. Wykonano projekt zagospodarowania terenu w zakresie przebiegu ścieżek parkowych z towarzyszącą im małą architekturą w Parku Piastowskim w Chojnowie. Koszt wykonania dokumentacji 3000,00 zł.
2. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Chojnów ul. Pogodna, Radosna i Miła. Koszt 7.134,00 zł.
3. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Chojnów ul. Leśnej. Koszt 7.134,00 zł.
4. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ogólnospławnej w Chojnowie – etap II (ul. Sikorskiego). Wartość umowy 12.546,00 zł.
5. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody i kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie. Wartość umowy 8.160,00 zł.
6. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy sceny wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Piastowskim. Wartość umowy 29.550,00 zł.
7. Opracowano projekt zagospodarowania terenu w zakresie budowy małej architektury tj. bezobsługowego parku linowego na terenie rekreacyjnym przy MOKSiR. Wartość umowy 4.700,00 zł.
8. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II”. Wartość umowy 61.500 zł.
Obecnie przygotowywana jest procedura ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia. W ramach drugiego naboru wniosków Programu Polski Ład Miasto otrzymało 10 400 000 zł.

9. W trakcie realizacji jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (budowlano-wykonawczej) z wszelkimi uzgodnieniami, w tym uzyskaniem decyzji pozwolenia na wykonanie prac budowlanych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego Przebudowę budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Kościuszki w Chojnowie dz. nr 62, obręb 0004, na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społecznej i Edukacyjnej wraz ze zmianą funkcji i sposobu użytkowania obiektu. Wartość umowy 125.706,00 zł.

2023-01-03 10:08

Remont ulicy Jerzmanowickiej


Trwają prace budowlane na ulicy Jerzmanowickiej. Inwestycja obejmuje przebudowę układu drogowego, budowę oświetlenia, budowę zjazdów oraz budowę chodników. Wykonawcą inwestycji jest firma AS ROADS Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy. Gmina Miejska pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok w wysokości 1.423.828,32 zł, co stanowi 80% wartości zadania.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac.

2022-12-09 13:21

Polski Ład i inwestycje w Chojnowie

Polski Ład i inwestycje w Chojnowie Blisko 18 000 000 zł Miasto Chojnów otrzymało z trzech naborów z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. Dzięki tym funduszom od początku roku realizowanych jest wiele inwestycji. Na początku 2022 roku Samorząd Chojnowa otrzymał pierwszą promesę w kwocie 4 446 000 złotych – Miasto złożyło wnioski w ramach trzech naborów Polskiego Ładu, aby zrealizować liczne inwestycje, które poprawią jakość życia mieszkańców. To przede wszystkim inwestycje infrastrukturalne m.in. modernizacja dróg, budowa oświetlenia – mówi Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies. W drugiej edycji Miasto otrzymało 10 400 000 zł, w trzeciej – edycji PGR (Państwowe Gospodarstwa Rolne) dotacja wyniosła 2.989.000,00 zł. Druga i trzecia promesa zostały przeznaczone na realizację instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 490.000,00 zł, przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Goliszowie 10 400 000 zł oraz budowę sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej 2.499.000,00 zł. Pierwsze dofinansowanie dotyczyło inwestycji drogowych. 7 marca br. Miasto podpisało umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ulic Sikorskiego, Bohaterów Powstania Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Chojnowie". Wykonawcą zadania została firma BUDROMOS J.T. Bieńkowscy sp. j. z Legnicy. Wartość umowy wyniosła 4.931.126,38 zł. Na ulicach Sikorskiego i Bohaterów Powstania Warszawskiego wybudowano parkingi oraz chodniki wraz z wykonaniem sieci oświetlenia ulicznego i przykanalików kanalizacji deszczowej. Na ulicach Królowej Jadwigi i ulicy Stanisława Konarskiego przebudowano chodnik oraz zatoki postojowe w pasie drogowym, wykonano budowę instalacji kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia, przebudowę istniejącego zjazdu z drogi gminnej oraz budowę parkingu. Przebudowano ulice Andersa i ulicę Gen. Maczka w zakresie zmiany nawierzchni dróg oraz przykanalików kanalizacji deszczowej. Budowa parkingu przy ul. Kilińskiego objęła także przebudowę zjazdu na drogę gminną, budowę chodników, remont nawierzchni istniejących chodników i komunikacji wewnętrznej, przebudowę instalacji kanalizacji deszczowej oraz wykonanie instalacji oświetlenia, rozbiórkę części istniejących utwardzeń. Inwestycje drogowe zostały zakończone w listopadzie. Obecnie trwają prace związane z realizacją pozostałych inwestycji. Przeprowadzono postępowanie w formie zapytania ofertowego na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie – etap II. W związku z otrzymaną promesą wstępną na dofinansowanie z Programu Polski Ład w wysokości 10.400.000 zł zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano – Remontowe „BUDREM” Piotr Hodowany z siedzibą w Kruszynie – wartość umowy wynosi: 61.500 zł. Program funkcjonalno - użytkowy został opracowany i obecnie przygotowywana jest procedura ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia. W ramach kolejnego zadania opracowano dokumentacje projektowo – kosztorysową oraz uzyskano w zaświadczenie o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę sieci wodociągowej z pompownią wody na ul. Leśnej i Wrzosowej. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy. 30 listopada dokonano wyboru wykonawcy firmę My Wave Ewelina Matuszkiewicz z siedzibą w Mrozowie.

2022-12-01 13:06

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie